Neprehliadni

Naše ciele

V súlade s Božím poverením chceme prijímať Božiu milosť vierou zo zvesti Slova a prisluhovania sviatostí a na Božiu milosť odpovedať vďačnosťou, oslavou Boha, mravným životom, bratsko-sesterskou láskou, kresťanskou službou a svedomitým konaním každodenných povinností v manželstve, rodine, povolaní…

Chceme zodpovedne vykonávať Božie misijné poverenie, prinášať evanjelium všetkým ľuďom, privádzať ich k viere v Ježiša Krista. V tomto duchu chceme, aby náš zbor bol so všetkým, čo k nemu prináleží, otvoreným misijným priestorom pre všetkých ľudí.

Ako odpoveď na Božiu lásku chceme slúžiť ľuďom v ich potrebách, mať pochopenie a porozumenie pre chorých, nevládnych a starších; brániť česť a právo všetkých ľudí, viesť ľudí k pokoju, vzájomnému porozumeniu, zmiereniu, prekonávať rasové, národné, triedne a rodové predsudky, ujímať sa ľudí v núdzi.

Chceme sa venovať ohrozeným skupinám: deťom, mládeži, rodinám, sociálne slabším a ľuďom so zdravotným postihnutím

Chceme viesť svojich členov k poznaniu Slova Božieho, aby sme rástli vo viere, láske a nádeji, aby dar života každý považoval za príležitosť k praktizovaniu kresťanskej viery.

Chceme predstavovať jednotu danú Bohom Jeho ľudu tým, že budeme žiť v láske Kristovej a tým, že sa spojíme s ostatnými kresťanmi v modlitbách a živote, aby sme vyjadrili jednotu, ktorú dáva Duch Svätý. V ekumenickom duchu chceme pestovať vzájomné vzťahy medzi kresťanskými cirkvami, s ostatnými kresťanskými organizáciami, kresťanskými spoločnosťami a Židovskou náboženskou obcou.

(štatút cirkevného zboru, čl. 4.1.)

Comments are closed.