Neprehliadni

Spomienka na brata Jána Rybára

Všetkých nás zastihla nepripravených správa, že náš brat v Kristu, Ján Rybár, odišiel od nás na večnosť následkom zlyhania srdca, vo štvrtok 17.1.2008. S naším spolubratom sme sa rozlúčili v pondelok 21. januára 2008 na Verejnom cintoríne.

Ján Rybár sa narodil 4. septembra 1942 v Horných Ozorovciach, vo farárskej rodine, rodičom (už zosnulým) Ondrejovi Rybárovi a Alžbete r. Haškovej. Ako to býva v rodine farára, prešiel v detstve viacerými miestami pobytu. Okrem Horných Ozoroviec to bolo Hlboké a Sobotište. Do školy chodil v Myjave a v Bánovciach nad Bebravou.

Do Košíc prišiel v r. 1963. Tu pracoval v oblasti stavebníctva. Najprv to bola stavebná firma, potom Hutný kombinát a následne VSŽ, kde bol projektantom. Na stavbách vykonával aj stavebný dozor. Od r. 2002 bol na dôchodku, ktorý tiež trávil aktívne. Stavbárčina bola jeho celoživotnou záľubou.

Ale v Košiciach prežil pekné roky aj s inou láskou, keď tu 14. novembra 1964 vstúpil do manželstva s Margitou r. Polákovou. Toto manželstvo Pán Boh požehnal 4 synmi, Miloslav, Ondrej, Martin a Juraj, ktorých s manželkou s láskou a starostlivosťou vychovávali. V neformálnych rozhovoroch ich často spomínal.

Popri práci a rodine hodno spomenúť aj tretiu lásku nášho zosnulého a to je naša cirkev. Základy viery dostal prirodzeným spôsobom v rodičovskom dome. Tento dar viery však nezakopal, ale po celý svoj život ho aktívne rozvíjal jemu blízkym spôsobom. Bol dlhoročným aktívnym členom spevokolu Chválospev tu v Košiciach. Jeho zanietenie pre spevokol sa prejavoval aj v tom, že o ňom často rozprával, vždy ma vopred upozorňoval na blížiace sa aktivity spevokolu a tiež spoluorganizoval niektoré jeho podujatia, zájazdy.

Bližšie som mal možnosť spoznať brata Jána Rybára v cirkevnom zbore na Terase, kde spolu s manželkou verne slúžil ako kurátor cirkevného zboru a kostolník. Bol členom presbyterstva nášho cirkevného zboru a predsedom jeho stavebného výboru. Práve tu sa akosi prirodzene spojilo jeho nadšenie pre stavbárčinu a veci cirkevné – pri výstavbe nového kostola na Terase.

Smrť ho zastihla náhle, práve krátko po skončení staveného výboru, kde rozvíjal svoje myšlienky a predstavy o výstavbe nového kostola. Tieto myšlienky už nebude môcť realizovať, pretože od nás neočakávane odišiel na večnosť.

Jeho odchod pôsobí na nás ako predčasný, pretože odišiel vo veku 65 rokov. My, ktorí tu ešte zostávame, žijeme vo viere, že Božie úmysly prevyšujú naše myšlienky. A čo Boh činí, to je dobré, a to aj vtedy, keď nerozumieme Jeho cestám.

Ďakujeme spolu s jeho najbližšími smútiacimi za jeho život, a v modlitbách myslíme na pozostalú rodinu.

Skláňame sa v bázni a pokore pred naším Bohom s dôverou v Jeho milosť voči nám všetkým… ako žalmista hovorí: Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti. Amen. (Žalm 71:5)


Comments are closed.