Neprehliadni

Veľkonočná nedeľa, 4.4.2010

Téma: Kristus vskutku vstal   /Pamätaj/

Žalm:Ž118,14-24

Evanjelium:Lk24,1-12

Kázeň:2Tim2,8

M:Pán vstal- hrob je otvorený!

Boh Ho vzkriesil svojou mocou, aby v Pravde oslávený žiaril svetu temnou nocou.
My prosíme Hospodine, vzkries nás z mdloby, hriechu zloby a veď duchom Ježišovým k nebies výškam v život nový. Amen.

Bratia a sestry!

Tento prečítaný verš sa nám priamo chce až vykríknuť v dnešnú veľkonočnú nedeľu. Zachovávaj v pamäti- Ježiša Krista, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych- podľa môjho evanjelia. Je to radostná správa, je to svedectvo doslova protichodné proti svedectvu Veľkého piatku, posolstve o smutnej a potupnej smrti. Dnešná zvesť však potrebuje práve pozadie Veľkého piatku. Sám Pán Slova tieto dve správy zviazal v pevný celok. Bez Veľkého piatku by posolstvo Veľkej noci nevyznelo tak radostne, tak oslobodzujúco. My vieme o čom hovorí  posolstvo Veľkého piatku- o tieni smrti a jej priepastnej hrôze. O priamo otrasnej povahe nášho hriechu, ktorý smrť privodil. Ale zároveň o neopísateľnej láske, ktorá toto všetko na seba vzala za nás. A tak, brat a sestra zachovávaj toto všetko v pamäti, aby si vedel čo ti hrozilo a vlastne i hrozí ak zostávaš bez Krista, ak si ho neprijal do svojho srdca za svojho Pána. Neprestávaj sa desiť nad odpornosťou ľudskej zloby, ktorá dokázala zaprieť, zradiť, vydať, tupiť, opustiť, pľuť i zabiť síce pravého človeka ale i Boží obraz, ktorý niesol Pán Ježiš. Tu sa ukázalo, na naše zahanbenie, čoho všetkého je človek schopný. A neprestávaj žasnúť nad Božou láskou, ktorá to podstúpila, aby každý kto uverí nezahynul, ale mal život večný, aj keď sám v sebe núdzny, biedny, smrti poddaný a nič dobrého by si nezaslúžil. To bola a je láska, ktorá i dušu položila za svojich. A neprestávaj za to ďakovať. Iste je i pre nás slovo kríža- Božou mocou a múdrosťou. Deň ukrižovania Krista bol skutočne veľkým dňom pre nás i naše spasenie. Toto nám každoročne pripomína Veľký piatok. Ale keby za posolstvom Veľkého piatku nebolo už nič, zostal by len čiernym dňom. Zostal by len akousi pamiatkou na úmrtie najlepšieho človeka, ktorý chcel druhých zachrániť a nakoniec i zachraňoval, ale šiel naivne za cieľom napriek všetkým skúsenostiam ľudstva, proti všetkej prirodzenosti a skončil na kríži, mnohými nepochopený a posmievaný. Bol by to výročný deň tragédie, hrdinskej lásky, ale dokonalého omylu. Deň stroskotaného Mesiáša. Možno by sme si ho ani nakoniec nepamätali, a ak, tak len na výstrahu. Veľký piatok nám však nezostal v čiernom rámiku, pretože naň padá žiara slávneho veľkonočného rána- veľkonočnej nedele. A tak po veľkom piatku, dni nevysloviteľne smutnom pre učeníkov, pretože pod ťažkým kameňom pochovali všetky svoje nádeje, prišiel deň tretí, ktorý síce najprv akoby priniesol zmätok a pochybovačný údiv do rozmýšľania samotných učeníkov, ale nakoniec pripomínajúci udalosť, ktorá pre vieru začína nový vek. Deň, nami nazvaný nedeľa, stal sa dňom Pánovým, znamením víťazstva a života. To preto, že sa stalo to, čo všetkým nám, dnes počúvajúcim, pripomína stručná, ale mohutná apoštolova veta: Ježiša Krista, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych a je z Dávidovho potomstva, zachovávaj v pamäti podľa môjho evanjelia. Zachovávaj, drž v pamäti, nikdy nezabudni, nevypusť to z hlavy, kde si to čítal, počul, neodlož to ani keď opustíš slávnostné zhromaždenie, keď sa skončia sviatky, ani keď prejde ktorákoľvek nedeľa, ktorá nám každých sedem, po celý život má pripomínať tento Boží div. Preto apoštol upozorňuje: zachovávaj v pamäti podľa môjho evanjelia.

Ježiš Kristus vstal- to nie je slovo len pre tento okamih, len pre túto slávnostnú chvíľu, ktoré potom treba znova odložiť na ďalší rok. Zachovávaj, drž v pamäti- má to ďalekosiahle dôsledky pre náš život, pre naše správanie, pre naše vzťahy medzi nami navzájom a inými ľuďmi. Skutočne sa to stalo, ručiteľom a zvestovateľom toho je sám Hospodin, Boh, ktorý stvoril aj Teba. Vzkriesený Ježiš nie je teda žiaden fantóm, či naša naivná vidina. Bol zahanbený aj Tomáš, ktorý sa zdráhal uveriť tomu a bolo mu povedané: Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. A táto výstraha platí i nám. Nepokúšajme Pána Boha nedôverou v Jeho zjavení a žiadosti po dôkazoch. Spomeňme si na to, že Ježiš Kristus vstal a kraľuje, kedykoľvek budeme pred ťažkým životným rozhodnutým, v tiesni, kolísať v pochybnostiach, v pokušení poddať sa zlému, či podľahnúť neláske. Spomeňme si na to ak budeme chorý, alebo na konci života pri smrti. Práve vtedy v ťažkých životných chvíľach, nie v pokoji a pohode, keď nás vedome nič neťaží sa má slovo o vzkriesení osvedčiť. Na to pamätajme. Bratia a sestry táto pravda, že Kristus vstal z mŕtvych, je pravdou s bohatým obsahom. Ježiš Kristus teda bol mŕtvy. Podstúpil smrť, poznal jej hrôzu. Vydal sa jej, lebo bol poslušný svojmu Otcovi. Ale nezostal v nej. Boh Ho vzkriesil- túto korisť smrť nemohla držať vo svojej moci. Apoštolovia vidia v tejto udalosti hneď niekoľko významov na ktoré je treba pamätať. Veď tu vstal z mŕtvych Ježiš Kristus, Boží pomazaný, pravý človek a pravý Boží Syn. Prvý dôsledok vyjadruje apoštol tak: Vstal z mŕtvych, už viac neumiera a smrť nad ním nepanuje. Apoštol nás však vedie ďalej: Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina umretých. Nebol to teda len div sám o sebe, len ku Kristovmu dobru, ale dôležitý čin pre nás všetkých, pretože všetci raz umrieme. Je to vykupiteľský čin, je to pre všetkých, ktorí uverili a vierou sa ku Kristovi pripoja, vyhraný boj v zápase nastupujúceho Božieho kráľovstva s mocnosťami starého veku. Kristus vstal ako hlava, ako vodca všetkých tých, ktorí sú mu daní, ktorí sú mu verní a z jeho milosti budú účastní vzkriesenia. Ďalší úžitok zo vzkriesenia pre nás je, že Kristus vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. On ožil, aby nám daroval spravodlivosť, ktorú mi nedosiahneme a bez ktorej pred Bohom neobstojíme. Ak prijmeme vierou, že sme pre jeho smrť a vzkriesenie ospravedlnení u Boha, sme s Ním v pokoji. Sme s Ním zmierení, zatiaľ čo doteraz sme boli jeho nepriateľmi. To má samozrejme svoje následky už v tomto živote, to nie je teória pre život niekde v záhrobí. Apoštol nám to vysvetľuje v pokojnom slove: Spolu s Ním sme teda skrze krst pohrobení v smrť, aby tak ako Kristus vzkriesený bol slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života./Rim.6,4/.Čo Pán Ježiš učinil, máme nechať platiť vo svojom živote. To znamená vykročiť za Ježišom a nasledovať, chodiť v Jeho šľapajách. Kto uveril a bol vštepený v Krista, vstúpil v novotu života a teraz v nej má chodiť, viesť boj proti hriechu. Musíme a máme niesť ovocie viery, no nikdy by sme ho neniesli, keby Kristus nebol vstal. Toto máme mať na pamäti. Bratia a sestry, keď skutočne máme toto na pamäti, musíme vidieť, že zvesť Veľkej noci nie je mŕtva- dogmatická poučka, ale plodná a život ovplyvňujúca správa. Stojí v samotnom jadre novozákonného posolstva. Je to hlboké videnie pravdy, keď apoštol Pavol volá: A ak Kristus nebol vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera./1Kor.15,14/.

Viera v zmŕtvychvstanie je základ našej pravej, skutočnej existencie. Vo vzkriesení Kristovom je odpoveď na našu otázku po Bohu. Kde je Boh? On sám odpovedal: Tu som uprostred vás. Zjavil svoju slávu. V Kristovom vzkriesení je naplnený Boží úmysel s nami. Čo sa stalo v Kristovi je z Božej milosrdnej lásky pripočítané nám. Kto teda verí v Ježiša Krista ten vidí Boží úmysel s nami. Kristovo vzkriesenie nám ohlasuje Boží nárok na nás. Ak Boh toto všetko učinil pre nás, má na nás nárok, na nás celých, na našu vďačnosť a poslušnosť. Je to nárok toho kto chce, aby sme mohli žiť v radosti a pokoji. Zaväzuje nás k ceste za Kristom a Jeho láskou. Na toto pamätaj!

Pamätaj, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych! Apoštol Pavol píše Timoteovi- tomu, ktorý uveril: Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristu Ježiši- A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní aj iných vyučovať. Vzkriesený Kristus nás zaviazal: Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy… veď Pán Boh chce, aby mnohí ešte boli zachránený. Ježiš Kristus predsa žije. Máme byť svedkami vzkrieseného, blížnym ochotní pomôcť k životu a tým Jemu žiť na chválu. Nedaj sa ničím odviesť, aby si Ho zaprel. Stoj verne v Jeho službe a dokazuj, že si skutočne uveril.

Pamätajme, na to že aj keď sme už mnohokrát počuli a dnes počúvame túto zvesť, ale doteraz sme na rozpakoch a váhame, a možno preto nemá naše kresťanstvo tú správnu životnú silu, ktorá tvorí a napreduje na ceste za Ním, že Ježiš Kristus vstal. Kristus zvíťazil aj pre nás a naša neviera či malovernosť nevyprázdni tento Boží skutok. I pre nás je v ňom zdroj potešenia, života a sily. Preto pamätajme, keď príde z milosti tá chvíľa a toto sa stane našim každodenným osobným vyznaním. Ak práve v tomto cítiš svoj nedostatok, tak pros. Kto prosí tomu bude dané.

Bratia a sestry pamätajme všetci, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Nezabudnime na to ani keď vyjdeme z kostola. Ak by sme skutočne pamätali a mysleli na všetky dôsledky, spevňovalo by to naše spoločenstvo, rodiny a celý náš život. Potom by sme dobrým premáhali zlé a nebáli by sme sa smrti. Prestanú všetky “keby“ až budeme skutočne pamätať: Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Potom sa na nás osvedčí: Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posiľňuje. Spoľahnime sa na Neho, lebo On skutočne vstal, žije a kraľuje na veky. Amen.

Comments are closed.