Neprehliadni

Deti a mládež

Detská besiedka

Kluby

Dorast

Mládež

Náboženstvo

Konfirmácia

Detská besiedka

Besiedka je vzácny čas detí strávený s Bohom pre nich zrozumiteľnejším a prijateľnejším spôsobom. Jej cieľom je vnášať evanjelium do života detí od malička a učiť ich životu s Pánom Ježišom.

Prebieha počas celého roka súbežne so Službami Božími. Deti sa stretávajú v hlavnej sále a po prvej piesni odchádzajú na besiedku do zadnej miestnosti.

Po privítaní sa vždy spievajú detské piesne v sprievode gitary alebo klávesov. Po modlitbách, do ktorých sú zapojené všetky deti, sa deti rozdelia do 2 skupín podľa veku.

1.skupina je pre deti od 2-7 rokov a

2. skupina je pre deti od 8-12 rokov.

V skupine sa potom deti venujú názornej biblickej lekcii so zlatým veršíkom, ktorý sa deti naučia. Na konci sú ku každej lekcii pripravené rôzne aktivity a hry.

Deťom sa počas besiedky venujú ochotní dobrovoľníci, ktorých rady by sme chceli v ďalšom školskom roku rozšíriť (prosíme o modlitby).

vedúca detskej besiedky Aďka Némethová

Kluby (párty)

Klub pre deti vo veku 6-10 rokov bude v šk. roku prebiehať príležitostne, v sobotu poobede. Bližšie info o jednotlivých stretnutiach u vedúcej detskej besiedky alebo u zborového farára.

Kluby pripravujeme v spolupráci s Detskou misiou. Tešíme sa aj na stretnutie s Vami 🙂

Dorast

dorast sa stretáva zvyčajne v piatok o 17.00 hod. v zborovni Evanjelickej materskej školy na Muškátovej 7. Kontaktujte Dávida Melicha. Dorast je pre konfirmandov povinný.

Mládež

Neformálne nepravidelné športové stretnutia (futbal, turistika), kontaktujte Dávida Melicha alebo Ľuboša Hládeka.

Náboženstvo

Ak sa na vašej škole náboženstvo nevyučuje, sú dve možnosti:

1. Dieťa bude chodiť na školu, kde sa vyučuje.

2. Prihlási sa dostatok detí na to, aby sa vyučovalo aj na vašej škole.

Z kapacitných dôvodov nie je možné zabezpečiť vyučovanie na každej škole, kde je jeden, alebo dvaja žiaci. V prípade záujmu sa informujte na farskom úrade. Ak máte skutočne záujem, aby vaše deti navštevovali hodiny evanjelického náboženstva, je potrebné deti prihlásiť včas v škole. Je potrebné jasne napísať, že ide o evanjelické náboženstvo, pretože prihlasovacie lístky na školách nie sú jednotné a vždy jednoznačné.

Rodičia majú zákonné právo zvoliť pre svoje dieťa vyučovanie etiky/náboženstva. Neobstojí argument, že „na našej škole sa evanjelické náboženstvo nevyučuje“. Ak sa do istého času aj nevyučovalo, v prípade záujmu (v zásade aspoň 4-5 detí), urobíme všetko preto, aby sme v danom školskom roku skupinu otvorili. Na tieto veci je však potrebné myslieť v júni, a cestou triednych učiteľov avizovať záujem o dané vyučovanie. Je užitočné avizovať tento záujem včas aj na farskom úrade.

V zásade kontaktujeme školy v našom obvode z tohto dôvodu pravidelne ku koncu a k začiatku školského roka.

Konfirmácia

Začiatok konfirmačnej výučby bude v mesiaci september. Aktuálne info bude zverejnené v „Oznamoch“, prípadne sa informujte na fare ohľadom zápisu do 1. ročníka, ktorý bude začiatkom septembra.

Konfirmačná príprava trvá 2 roky a je zavŕšená slávnosťou konfirmácie.

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstených mladých ľudí medzi dospelých členov cirkvi, a to na základe dvoch predpokladov:

1. osobného vyznania viery (t.j. osobné priznanie sa ku kresťanskej viere)

2. potvrdenia krstnej zmluvy (t.j. osobné potvrdenie krstných sľubov, ktoré v našom mene dali naši rodičia a krstní rodičia pri našom krste)

Slovo konfirmácia znamená potvrdenia alebo utvrdenie.

Cieľom konfirmačnej prípravy je:

prehĺbenie osobnej viery, nie len naučenie sa vedomostí, ktoré by mal mať každý dospelý člen evanjelickej cirkvi.

Obsahom konfirmačnej prípravy je:

  • oboznámiť sa s významom konfirmácie
  • základným vierovyznaním našej cirkvi a jej vieroučnými knihami
  • oboznámiť sa s Bibliou, jej vznikom a obsahom, naučiť sa v nej orientovať a učiť sa čítať ju s úžitkom.
  • poznať Boží zákon a evanjelium, rozdiel medzi nimi a vedieť ich rozlišovať
  • oboznámiť sa s našimi sviatosťami (krst svätý a Večera Pánova), ich obsahom a významom pre život kresťana
  • oboznámiť sa so základnými charakteristikami života kresťana (modlitba, viera)
  • oboznámiť sa s úlohou a poslaním cirkvi
  • oboznámiť sa s významom, obsahom a poriadkom služieb Božích
  • oboznámiť sa s dejinami cirkvi a ďalšie.

Vyučovanie má dve roviny – všeobecnú (vedomostnú) a osobnú (osobný rozmer viery). Objektívne merateľný je len rozmer vedomostný. Mojou modlitbou však je, aby sa viera v Pána Ježiša stala osobnou vecou každého konfirmanda.

Každý konfirmand musí bezpodmienečne vedieť Desatoro, Modlitbu Pánovu (Otče náš) a Vieru všeobecnú kresťanskú.