Do not miss

Deti a mládež

Detská besiedka

Kluby

Dorast

Mládež

Náboženstvo

Konfirmácia

Detská besiedka

Besiedka je vzácny čas detí strávený s Bohom pre nich zrozumiteľnejším a prijateľnejším spôsobom. Jej cieľom je vnášať evanjelium do života detí od malička a učiť ich životu s Pánom Ježišom.

Prebieha počas celého roka súbežne so Službami Božími. Deti sa stretávajú v hlavnej sále a po prvej piesni odchádzajú na besiedku do zadnej miestnosti.

Po privítaní sa vždy spievajú detské piesne v sprievode gitary alebo klávesov. Po modlitbách, do ktorých sú zapojené všetky deti, sa deti rozdelia do 2 skupín podľa veku.

1.skupina je pre deti od 2-7 rokov a

2. skupina je pre deti od 8-12 rokov.

V skupine sa potom deti venujú názornej biblickej lekcii so zlatým veršíkom, ktorý sa deti naučia. Na konci sú ku každej lekcii pripravené rôzne aktivity a hry.

Deťom sa počas besiedky venujú ochotní dobrovoľníci, ktorých rady by sme chceli v ďalšom školskom roku rozšíriť (prosíme o modlitby).

vedúca detskej besiedky Aďka Némethová

Kluby (párty)

Klub pre deti vo veku 6-10 rokov bude v šk. roku prebiehať v Evanjelickej materskej škole na Muškátovej 7 1x mesačne, v sobotu poobede. Bližšie info o jednotlivých stretnutiach u vedúcej detskej besiedky alebo u zborového farára.

Kluby pripravujeme v spolupráci s Detskou misiou. Tešíme sa aj na stretnutie s Vami 🙂

Dorast

dorast sa stretáva zvyčajne v piatok o 16:30 hod. v zborovni Evanjelickej materskej školy na Muškátovej 7. Dorast vedú manželia Juraj a Lenka Mazákovci, v prípade záujmu ich kontaktujte. Viac informácií o aktivitách dorastu nájdete na jeho stránke.

Mládež

Neformálne nepravidelné športové stretnutia (futbal, turistika), kontaktujte Lubosa Hladeka  alebo Juraja Mazaka.

Náboženstvo

ZŠ Janigova v utorok o 14:15 hod.

ZŠ Trebišovská v stredu o 14:00 hod.

ZŠ Kežmarská 28 v streda o 13:45 hod.(1.-2. ročník)

ZŠ Kežmarská 28 v stredu o 14:40 hod. (3.-5. ročník)

Z kapacitných dôvodov nie je možné zabezpečiť vyučovanie na každej škole, kde je jeden, alebo dvaja žiaci. V prípade záujmu sa informujte na farskom úrade. Ak máte skutočne záujem, aby vaše deti navštevovali hodiny evanjelického náboženstva, je potrebné deti prihlásiť včas v škole. Je potrebné jasne napísať, že ide o evanjelické náboženstvo, pretože prihlasovacie lístky na školách nie sú jednotné a vždy jednoznačné.

Rodičia majú zákonné právo zvoliť pre svoje dieťa vyučovanie etiky/náboženstva. Neobstojí argument, že „na našej škole sa evanjelické náboženstvo nevyučuje“. Ak sa do istého času aj nevyučovalo, v prípade záujmu (v zásade aspoň 4-5 detí), urobíme všetko preto, aby sme v danom školskom roku skupinu otvorili. Na tieto veci je však potrebné myslieť v júni, a cestou triednych učiteľov avizovať záujem o dané vyučovanie. Je užitočné avizovať tento záujem včas aj na farskom úrade.

V zásade kontaktujeme školy v našom obvode z tohto dôvodu pravidelne ku koncu a k začiatku školského roka.

Konfirmácia

Začiatok konfirmačnej výučby bude v mesiaci september. Aktuálne info bude zverejnené v „Oznamoch“, prípadne sa informujte na fare ohľadom zápisu do 1. ročníka, ktorý bude začiatkom septembra.

Konfirmačná príprava trvá 2 roky a je zavŕšená slávnosťou konfirmácie.

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstených mladých ľudí medzi dospelých členov cirkvi, a to na základe dvoch predpokladov:

1. osobného vyznania viery (t.j. osobné priznanie sa ku kresťanskej viere)

2. potvrdenia krstnej zmluvy (t.j. osobné potvrdenie krstných sľubov, ktoré v našom mene dali naši rodičia a krstní rodičia pri našom krste)

Slovo konfirmácia znamená potvrdenia alebo utvrdenie.

Cieľom konfirmačnej prípravy je:

prehĺbenie osobnej viery, nie len naučenie sa vedomostí, ktoré by mal mať každý dospelý člen evanjelickej cirkvi.

Obsahom konfirmačnej prípravy je:

  • oboznámiť sa s významom konfirmácie
  • základným vierovyznaním našej cirkvi a jej vieroučnými knihami
  • oboznámiť sa s Bibliou, jej vznikom a obsahom, naučiť sa v nej orientovať a učiť sa čítať ju s úžitkom.
  • poznať Boží zákon a evanjelium, rozdiel medzi nimi a vedieť ich rozlišovať
  • oboznámiť sa s našimi sviatosťami (krst svätý a Večera Pánova), ich obsahom a významom pre život kresťana
  • oboznámiť sa so základnými charakteristikami života kresťana (modlitba, viera)
  • oboznámiť sa s úlohou a poslaním cirkvi
  • oboznámiť sa s významom, obsahom a poriadkom služieb Božích
  • oboznámiť sa s dejinami cirkvi a ďalšie.

Vyučovanie má dve roviny – všeobecnú (vedomostnú) a osobnú (osobný rozmer viery). Objektívne merateľný je len rozmer vedomostný. Mojou modlitbou však je, aby sa viera v Pána Ježiša stala osobnou vecou každého konfirmanda.

Každý konfirmand musí bezpodmienečne vedieť Desatoro, Modlitbu Pánovu (Otče náš) a Vieru všeobecnú kresťanskú.