Neprehliadni

Pre teba

Kto je kresťan?
Čo získam?
Čo ma to bude stáť?
4 duchovné pravdy
Ako o kresťanovi o tebe platí
Doporučujem ti
Tri biblické výroky
Ďalšie otázky

Možno si pokrstený a možno nie. Kladieš si však otázku: Čo to znamená byť kresťanom? alebo Ako sa kresťanom stať?
Možno si pokrstený a žiješ v tom, že je všetko v poriadku. A hoci je tvoj krst platný, nikdy si neobjavil úžitok svojho krstu a Boh sa javí ako príliš vzdialený od každodenného života.

Tu je niekoľko stručných myšlienok na túto tému. Doporučujem však kontaktovať nejakého praktizujúceho kresťana, aby ste sa o týchto veciach osobne porozprávali. Ak nikoho takého nepoznáš a máš záujem o rozhovor, môžeš kontaktovať aj nás na kosice-terasa@ecav.sk.

Odpovede sú založené na priamych citátoch z Biblie, pretože Biblia je pre nás prameňom viery a pravidlom života. Ak nemáš svoju Bibliu a máš záujem, prípadne nevieš, ako ju čítať, skontaktuj sa s nami. Radi ti poradíme.

Doporučujem Ti čítať tieto riadky s Bibliou v ruke. Môžeš si túto stránku aj vytlačiť a čítať uvedené pasáže z Biblie v ich kontexte.

Ak niečomu nerozumieš, pros Boha o múdrosť a nevzdávaj sa hľadania. A môžeš sa spýtať aj nás.

Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.
Jakub 1:5

Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené.
Matúš 7:7

Kto je kresťan?
Kresťan nie je dokonalý človek. Je to človek, ktorý verí v dokonalého Boha. Slovo kresťan má svoj jazykový pôvod v slove Kristus. Kresťanstvo nemožno oddeliť od Krista. Bohov je na svete veľa, aj náboženstiev, ale Ježiš Kristus, ktorý sa stal človekom, trpel a zomrel kvôli našim hriechom ale bol vzkriesený, aby nás pritiahol k Bohu, je len jeden.

Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14:6)

Čo získam?

Ak hľadáš peniaze, úspech. slávu, zdravie, kariéru, tak hľadaj inde.
Ak hľadáš odpustenie, zmierenie, očistenie svedomia, nový začiatok, slobodu, večný život, zmysluplný život, tak si u Ježiša na správnom mieste.

Pán Ježiš povedal:
…ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere! Ján 10:10

…hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Matúš 6:33

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! Matúš 11:28

Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Ján 7:37

Čo ma to bude stáť?

Toto je veľmi dôležitá otázka. Ak ťa tvoja viera nič nestojí, tak pravdepodobne ani nestojí za veľa. Ak chceš v živote nasledovať Krista, tak ťa to bude stáť všetko.

Pán Ježiš povedal:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho. Matúš 16:25

Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma nasleduje. Lukáš 9:23

Tu sú 4 duchovné pravdy, ktoré jednoduchým spôsobom vysvetľujú vzťah Boha a človeka

1.Boh ťa stvoril a má dobrý plán pre tvoj život

Biblia o tom hovorí:

… ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. Jeremiáš 29:11

…Ty si mi stvoril ľadviny, v matkinom živote Ty si ma utkal. Ďakujem Ti, že si ma predivne utvoril; divné sú Tvoje skutky. A moja duša to dobre vie. Neboli skryté moje kosti pred Tebou, aj keď som utvorený v skrytosti, utkaný v hlbinách zeme… Žalm 139:13-15

Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril. Potom ich Boh požehnal… 1. Mojžišova 1:27-28

2. Ty si však hriešny, svojim hriechom si oddelený od Boha

Slovo hriech doslova preložené z hebrejčiny znamená „minúť sa cieľa“. Bez Boha človek blúdi svojou vlastnou cestou…
Výsledkom hriechu je smrť. Tým skutočne vážnym problémom je duchovná smrť. Hoci teraz ešte žiješ, v skutočnosti si duchovne mŕtvy, bez nádeje na večný život.

Biblia o tom hovorí:

My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou… Isaiah 53:6

Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej… Rímskym 3:23

…odmena za hriech je smrť… Rímskym 6:23

3. Ale toto nie je koniec. Boh urobil rozhodujúci krok k našej záchrane.

Slovo spasenie neznamená nič iné ako záchrana. Záchrana od hriechu, záchrana pre večný život. Večný život neznamená nekonečne dlhú nudu (sediac na obláčiku spievať „haleluja“), ale novú kvalitu života v Božej prítomnosti.

Večný život nám dáva Boh nie pre naše zásluhy, ale zo svojej milosti. Je to Boží dar skrze Pána Ježiša Krista.

…milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo seba, aby sa nikto nechválil… Efezským 2:8-9

…spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva Títovi 3:5

4. Boží dar potrebuješ prijať za svoj.

To sa deje skrze vieru. Viera je tu viac ako len presvedčenie o Bohu. Ide o vzťah dôvery k Bohu, o spoľahnutie sa na Ježiša ohľadom svojej spásy i vo veciach každodenného života.

Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno… Ján 1:12

…vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Galatským 3:26

Boh ťa prijal za svoje dieťa. Ty preto už nemusíš nič viac urobiť. Jednoducho sa na to vierou spoľahni.

Svoju vieru môžeš prejaviť vyslovením napríklad aj tejto modlitby. Samozrejme, môžeš sa modliť aj svojimi vlastnými slovami:

Pane Bože, nebeský Otče, Ty si mi daroval život, ale ja som Ťa vo svojom živote nehľadal. Som hriešny človek a priznávam, že som mnohokrát a rôznym spôsobom zhrešil proti Tebe, proti sebe i proti druhým ľuďom. Prosím, odpusť mi môj hriech (menuj konkrétny hriech). Prosím Ťa o odpustenie pre zásluhy Pána Ježiša Krista, ktorý trpel, zomrel a vstal z mŕtvych kvôli mojim hriechom. V Jeho obeti na kríži je základ môjho spasenia. Nespolieham sa na svoje zásluhy, na svoje dobré skutky ani na nič iné, ale prijímam spasenie ako dar od Teba, ktorý mi dávaš zo svojej milosti. Pane Ježiši, buď mojím Spasiteľom, buď Pánom môjho života. Chcem Ťa nasledovať a poslúchať po všetky dni svojho života. Ďakujem Ti, že si počul a prijal túto moju modlitbu. Amen.

Podobne sa spieva aj v jednej z piesní:
„Taký, hľa, som, ja nič nemám, viem, že krv tiekla z Tvojich rán a že ma voláš, neváham: Ku Tebe idem, Pane môj!
Hľa, taký som, už nečakám, že z hriechu sa vykúpim sám, na Teba len sa spolieham: Ku Tebe idem, Pane môj!
Hľa, taký som, som zmietaný zápasom, búrkou, ranami a nepokojom tiesnený: Ku Tebe idem, Pane môj
Hľa, taký som, viem, mnoho mám hriechov, neprávostí a rán, uzdrav ma, preto prichádzam: Ku Tebe idem, Pane môj
Hľa, taký som, prijmeš ma, viem, očistíš, zmyješ hriechu čerň, veď Tvojim sľubom verím len: Ku Tebe idem, Pane môj!
Hľa, taký som, keď voláš ma, Tebe sa celý oddávam, naveky Tvoj som, vyznávam, Ku Tebe idem, Pane môj! Amen“
(EVS 643)

Ako o kresťanovi o tebe platí (okrem iného)

si Božím dieťaťom
A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Rímskym 8:16

máš večný život
A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život. Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. 1 Jána 5:11-13

máš Ducha Svätého
…aj vy, keď ste počuli slovo pravdy – evanjelium o svojej spáse – a uverili ste v Neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým, Efezským 1:13

Ducha Svätého nám dal Ježiš, aby nás viedol, pretože Ježiš tu teraz nie je telesne prítomný.
Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Ján 14:26

si povolaný napĺňať Boží plán vo svojom života
Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Efezským 2:10

Verná to reč, a žiadam si – toto zdôrazňuj: aby tí, čo uverili Bohu, snažili sa konať dobré skutky. To je dobré a užitočné ľuďom. Títovi 3:8

máš tu na zemi poslanie
Pán Boh ťa tu necháva ne zemi nie preto, aby si túto zem urobil svojim trvalým domovom, ale pretože má pre teba na tejto zemi ešte poslanie. To neznamená, že musíš opustiť svoju prácu ani záľuby, ktoré sa nepriečia Božím hodnotám. Znamená to, že získaš na všetky dobré veci v živote nový pohľad.

A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia… 2 Korintským 5:18

Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom… Kolosenským 3:23

Doporučujem ti,…

…aby si pravidelne začal čítať Bibliu. Na čítanie Biblie jestvuje veľa dobrých pomôcok. Ak žiadnu nemáš a nepoznáš, začni jednoducho čítať niektoré z evanjelií. Dozvieš sa tak o Ježišovi oveľa viac. Ak chceš poznať život prvých kresťanov, čítaj Skutky apoštolov. V tzv. epištolách, čo nie je nič iné ako listy apoštolov kresťanom nájdeš mnoho užitočných rád a usmernení pre svoj život. V knihe Žalmov nájdeš mnoho modlitieb, ktoré môžu byť pre teba povzbudením i inšpiráciou a v knihe Prísloví nájdeš mnoho ďalších vážnych i veselých praktických rád pre každodenný život. Bibliu môžeš čítať celý život, pretože ľudský život je príliš krátky na to, aby obsiahol všetko jej bohatstvo. A ešte rada k tomu zo samotnej Biblie

Pán Ježiš povedal:
Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Matúš 7:24

A Jakub k tomu dodáva:
Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. Jakub 1:22

…aby si sa začal pravidelne modliť k svojmu nebeskému Otcovi v mene Pána Ježiša. Modlitba nie je nič iné ako rozhovor s Bohom. Ak v Biblii On hovorí k nám, tak skrze modlitbu my reagujeme na Jeho slová. Môžeš Bohu ďakovať za to, čo pre teba urobil a robí, môžeš sa prihovárať za druhých ľudí. (Predpokladám, že za seba a svoje potreby sa budeš modliť tak či tak J)

O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. Filipským 4:6

…vyhľadával príležitosti, kedy budeš môcť hovoriť druhým o svojej viere v Ježiša Krista. Viera síce je osobnou vecou každého, ale nie tajnou. Toto hovorenie o viere sa nazýva aj svedectvo. Pamätaj, nie si povolaný druhých presviedčať, len im podať svedectvo o tom, čo Boh pre teba urobil. Si božím svedkom, nie Jeho právnikom.

…prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. Skutky 1:8

…každopádne vyhľadaj v mieste svojho bydliska spoločenstvo veriacich kresťanov a pripoj sa k nim. Možno si myslíš, že cirkev nepotrebuješ. Možno sa ti cirkev javí ako príliš chladná a vzdialená inštitúcia, ale spoločenstvo veriacich potrebuješ. Byť sám a byť v spoločenstve je asi taký rozdiel ako keď strom rastie osamote a keď rastie v lese. Možno sa ti nepáčia kresťania, ktorých poznáš. Biblia ich nazýva ako bratov a sestry aj preto, že si ich nevyberáme, ale sú nám daní. Máme toho istého Boha – Otca. Iste medzi nimi nájdeš aj nových priateľov. Boh nás dáva dokopy preto, aby sme sa navzájom povzbudzovali a boli si oporou, ale tiež, aby sme sa vzájomne formovali.

Títo (kresťania) zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. I prišla bázeň na všetky duše, a apoštolovia robili mnoho zázrakov a znamení. A všetci veriaci, ktorí boli pospolu, všetko mali spoločné, aj statky a majetky predávali a rozdeľovali všetkým, ako kto potreboval; deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom, chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení. Skutky 2:42-47

… a nezabudni si nájsť miesto svojej služby. Pán Boh ťa zaiste obdaroval mnohými schopnosťami, skúsenosťami, zručnosťami, ktorými môžeš byť užitočný pre druhých. A neváhaj, a začni ich používať v prospech druhých.

On (Kristus) spája a zväzuje celé telo (= cirkev) všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske. Efezským 4:16

A každému je daný prejav Ducha na (všeobecný) úžitok… 1 Korintským 12:7

Nasledujúce tri biblické výroky sumarizujú celý kresťanský život. Patria medzi najznámejšie a najdôležitejšie texty Biblie:

Prvý hovorí o tom, čo nám Pán Boh dal. Tu je zhrnuté evanjelium. Slovo evanjeium znamená po slovensky „dobrá správa“ alebo „radostná zvesť“.

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3:16

Druhý hovorí o tých najdôležitejších prikázaniach pre život. Tu je zhrnutý Boží zákon.

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily… Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto niet iného väčšieho prikázania. Marek 12:30-31

Tretí hovorí o našej úlohe ako kresťanov na tejto zemi. Tu je zhrnuté naše poslanie.

Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen. Matúš 28:19-20

Možno na niektoré ďalšie otázky nájdeš odpovede aj v rubrike „Výber z kázní“. Ak máš ďalšie konkrétne otázky, môžeš nám napísať email, môžeš tiež prísť medzi nás, ale radi pôjdeme aj my za tebou. Viac o našej viere sa tiež dozvieš v rubrike „vieroučné minimum“ (naša viera).