Neprehliadni

Čo je potrebné ku krstu, sobášu

Čo potrebujete…

… ku krstu
Rodný list dieťaťa, členstvo v cirkevnom zbore, potvrdenie o konfirmácii rodičov a krstných rodičov. Rodičia i krstní rodičia majú byť konfirmovaní evanjelici, členovia miestneho cirkevného zboru. Najlepšie dohodnúť termín 2 týždne – mesiac vopred. Je potrebné, aby prišli ohlásiť rodičia OSOBNE. Vyžaduje sa aspoň 1 stretnutie – príprava ku krstu pred obradom. …tlačivo ku krstu

… konfirmácii (aj v dospelosti), vstupu/prestupu do cirkvi,krstu v dospelosti
Konfirmácii predchádza krst.
Príprava trvá 2 roky, začína vždy v septembri.
U dospelých 3 mesiace, začína v septembri/októbri, januári/februári …prihláška do 1 ročníka

…k sobášu
Rodný list snúbencov, potvrdenie o konfirmácii snúbencov a svedkov. Snúbenci i svedkovia majú byť konfirmovaní evanjelici, aspoň jeden zo snúbencov člen miestneho cirkevného zboru. Snúbenci i svedkovia musia spĺňať zákonom stanovené podmienky k uzavretiu manželstva. Sobášu predchádza príprava (približne 7 stretnutí, v závislosti od potreby). Najlepšie dohodnúť 2-3 mesiace vopred. V prípade sobáša rozvedeného je potrebné požiadať príslušného biskupa o dišpenz.   …zápisnica k sobášu

… k pohrebu
Úmrtný list. Zosnulý má byť evanjelik, člen miestneho cirkevného zboru. …tlačivo k pohrebu

V prípadoch, ktoré nezodpovedajú vyššie uvedeným zásadám je potrebné sa informovať priamo na FÚ.

Žiadosť o výnimku z členstva treba vypísať: Adresa trvalého bydliska žiadateľa/-ov, priezvisko a meno všetkých členov domácností, ktorí o výnimku žiadajú. Napísať stručne zdôvodnenie žiadosti. Žiadosť musia podpísať všetci plnoletí žiadatelia. Vypísanú žiadosť treba doručiť k podpisu na ten farský úrad, ktorého členom ste v súčasnosti (z ktorého chcete odísť). Po potvrdení sa žiadosť doručí na druhý farský úrad (kam chcete patriť), a ten ju potom zašle na vyjadrenie na seniorský úrad. Výnimka z členstva platí PO súhlasnom vyjadrení seniorského úradu. Žiadosť o výnimku zo zásady členstva v cirkevnom zbore