Neprehliadni

Nový evanjelický kostol na Terase

V uplynulom roku sme pristúpili k zásadnému rozhodnutiu tým, že sme postupne na presbyterstve a následne i na mimoriadnom konvente odsúhlasili zmenu projektu. Pristúpili sme k tomu z finančných i technických dôvodov. Problémy v projektoch statiky potvrdil aj nezávislý statický posudok. Takisto rozpočet stavby presahoval reálne možnosti, konštrukcia kostola bola zbytočne technicky náročná. Toto rozhodnutie nebolo jednoduché. Chápem, že nie všetci to prijali s nadšením. Doposiaľ sme tento krok nemuseli ľutovať, práve naopak. Následne sme o tomto kroku informovali aj náš materský cirkevný zbor na Mlynskej a začali jednania s projektantom o ukončení vzájomných vzťahov a vysporiadaní autorských práv. Jednanie s pôvodným projektantom neboli úspešné, k dohode došlo len čiastočne, keďže projektant prestal s nami komunikovať.
Keďže sa nedalo podľa pôvodného projektu pokračovať vo výstavbe, pretože sa menila koncepcia, bolo nutné prepracovať celý projekt. V lete boli spracované zadávacie podmienky pre spracovanie novej projektovej dokumentácie zverejnená výzva k prihláseniu sa do súťaže. Výberová komisia bola zložená z členov nášho presbyterstva, zástupcov cz Mlynská, ako aj nezávislých odborníkov.
Z piatich predložených návrhov vybrala komisia návrh štúdia TRISTAN s.r.o. Prešov – N. Šebastová pod vedením Ing. Arch. M. Ferja, ktorý sa najviac priblížil zadávacím podmienkam. S ním sme vstúpili do jednania a v súčasnosti sa pracuje už na novej projektovej dokumentácii tak, aby sme v tomto roku mohli pokračovať v prácach. Nový projekt bude finančne menej náročný, menší, technicky ľahšie realizovateľný a lepšie využíva daný priestor.
Súbežne s vyššie uvedeným sa v mesiaci máj uskutočnila kolaudácia stavebného objektu SO 09 Predĺženie verejného vodovodu. Tento objekt bol cedovaný aj vybudovaný VVS a.s. Košice a slúži svojmu účelu. Následne nato mohla byť zrealizovaná vodovodná prípojka SO 02, predtým však bolo potrebné pre tento objekt vypracovať novú PD, nakoľko predchádzajúca bola v rozpore s príslušnou SN a vyjadrením VVS a.s KE. Po odstranení tohto nedostatku bola daná žiadosť o montáž vodomeru, a tohto času vodovodná prípojka slúži svojmu účelu.
Okrem toho boli vykonané terénne úpravy okolo stavby, aby bol možný prísun materiálu. Prácu vykonal vlastným mechanizmom bezplatne brat Ladislav Forgač, za čo ďakujeme. Vymenená bola na stavbe UNIMO bunka, ktorá ma slúžiť ako stavebná kancelária, soc. zariadenie a príručný sklad počas výstavby kostola. Bunka bola napojená na vodovod, kanalizáciu a elektrinu. Elektrickú prípojku k bunke a rekonštrukciu elektroinštalácie zrealizoval brat dozorca Simon so synom Marošom. Brigádnicky pri prácach okolo kostola sa najviac podieľal brat Fabrici Ľudovít (kurátor) s manželkou za čo im patrí poďakovanie. (výročná správa za rok 2009)


Mimoriadne zasadnutie zborového presbyterstva v pondelok 30.8. 2010 potvrdilo výber dodávateľa na výstavbu nášho kostola tak, ako bolo doporučené výberovou komisiou. Víťazom výberového konania sa stala firma PROSTAV, Košice.  V pondelok 6.9. 2010 bolo stavenisko odovzdané firme tak, aby výstavba mohla v čo najkratšom čase pokračovať.

Ako pokračuje stavba kostola