Neprehliadni

Vieroučné minimum

Charakteristické znaky evanjelickej viery

Hlavný článok viery je:
Ospravedlnenie z viery

Sme spasení/ospravedlnení pred Bohom Božou milosťou, ktorá je prijatá vierou; naše dobré skutky nás pred Bohom neospravedlňujú; por. Gal 2:16; Ef 2:8-9

4 princípy:
sola fidae = jedine vierou (a nie dobrými skutkami)
sola Scriptura = jedine Písmo (a nie cirkevná tradícia)
sola gratia = jedine z milosti (a nie z našich zásluh)
solus Christus = jedine Kristus (jedine vykupiteľksé dielo Kristovo, napr. 1Tim 2:5-6)

Rozlišovanie Zákona a Evanjelia
Boží Zákon hovorí o tom, čo Boh od nás vyžaduje – lásku voči Nemu a voči blížnym
Suma zákona: napr. Mt 22:37-40
Božie Evanjelium hovorí o tom, čo nám Boh dáva – večný život skrze Pána Ježiša Krista
Suma evanjelia: Ján 3:16

Prostriedky milosti Evanjelium a sviatosti
Aby sviatosť bola sviatosťou, musí spĺňať tri podmienky:
– Kristov príkaz
– Sľub Božej spasiteľnej milosti
– Božia spasiteľná milosť je dávaná skrze viditeľné znamenie

Tieto podmienky spĺňajú len 2 sviatosti: krst svätý, Večera Pánova

Krst svätý
Príkaz – Mt 28:19-20; Mk 16:16
Sľub milosti – odpustenie hriechov – napr. Sk 2:38
Viditeľné znamenie – voda

Večera Pánova
Príkaz – napr. 1K 11:23-29
Sľub milosti – odpustenie hriechov – napr. Mt 26:28
Viditeľné znamenie – chlieb a víno

Apoštolské vierovyznanie
Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

Desať Božích prikázaní
Ja som Hospodin, tvoj Boh:
1. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
2. Nebudeš brať meno Božie nadarmo!
3. Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!
4. Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi!
5. Nezabiješ!
6. Nescudzoložíš!
7. Nepokradneš!
8. Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!
9. Nepožiadaš dom svojho blížneho!
10. Nepožiadaš ani jeho manželku, ani nič, čo je jeho!

Modlitba Pánova
Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.