Neprehliadni

Čo ešte potrebujem spoznávať

15.7.2007, 6. nedeľa po Sv. Trojici

Úvod k Službám Božím
Pavel spomína, za čo sa modlí za kresťanov, ale jedine tu máme také obsiahle až dve jeho modlitby za nich. O tej druhej modlitbe, ktorá je v 3. kapitole, o tej som už pred časom hovoril, dnes sa pozrieme na túto prvú modlitbu

Apoštol Pavel v Ef 1:15 píše: …ja… som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým kresťanom
Aj dnes sa budeme zaoberať listom Ef, a to 2. časťou 1. kapitoly, z ktorej je tento verš – Pavel tu píše, že o efezských kresťanoch je počuť o ich viere v PJK a o ich láske k druhým kresťanom. Čo je počuť o nás? O čom rozprávajú druhí, keď hovoria o nás? O našej viere k PJK, o našej láske k bratom a sestrám? Alebo…? Ak chceš rásť vo viere v PJK a v láske k druhým, si tu dnes na správnom mieste. Tak chceme robiť, tomu sa chceme učiť. Nech nám Pán Boh pomáha a v tom požehná…

téma 2: Nový život – Čo ešte potrebujem spoznávať

…neprestávam… rozpomínať sa na vás v modlitbách,
aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy,
dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho
osvietil vám oči, aby ste vedeli,
čo je to za nádej, do ktorej On povoláva,
čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých (t.j. kresťanov)
a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily.
Ef 1:16-19

Milí bratia a sestry v PJK!
Pred sebou dnes máme Pavlovu modlitbu za efezských kresťanov. Tento jeho list je jedinečný aj tým, že v ňom máme zachytené až dve Pavlove modlitby za týchto kresťanov. Aj v iných svojich listoch Pavel spomína, za čo sa modlí za kresťanov, ale jedine tu máme také obsiahle modlitby, a to hneď až dve.
Táto modlitba priamo nadväzuje na to, o čom sme hovorili minulú nedeľu. Vtedy sme hovorili o tom, čo všetko nám Pán Boh dal v Ježišovi Kristovi. Hovorili sme o Božom požehnaní, ktoré nám On dáva a čo všetko toto Božie duchovné požehnanie zahŕňa.
Dnes budeme hľadať odpoveď na otázku: Čo ešte ako kresťania potrebujeme ďalej vo svojom živote spoznávať? Pavel nám ukazuje, že aj keď nám Pán Boh v Kristovi dal všetko duchovné požehnanie, dokonca ak aj v našom živote je prítomná živá viera v Boha a aktívna láska voči druhým, aj tak to ešte nie je koniec nášho kresťanského života. Ešte máme v čom rásť a dozrievať. Ešte nie sme na konci svojej duchovnej cesty.
Pavel píše, za čo sa modlí. Pripomeňme si to ešte raz: …neprestávam… rozpomínať sa na vás v modlitbách, aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho a osvietil vám oči, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily.
Toto akoby ani nepísal Pavel o reálnych ľuďoch, ale o anjeloch . o svätcoch, toto že platí o nás a pre nás? Uvidíme, že áno.
Minule sme končili tým, že kresťanom dal Boh Ducha Svätého ako závdavok, ako  pečať budúceho dedičstva v nebi. A tu čítame, že Pavel prosí za kresťanov, aby im Boh dal Ducha múdrosti a zjavenia. Prečo, keď už majú Ducha Svätého? Ako kresťania síce máme Ducha Svätého, ale potrebujeme ešte zvláštny dar Jeho múdrosti a zjavenia, aby sme viac poznali Boha.
Keď k poznaniu Boha potrebujeme zvláštny dar Božieho Ducha, tak to znamená, že svojou vlastnou múdrosťou, ani teologickým vzdelávaním, ani rozumovaním, ani vedeckým bádaním, ani duchovnými cvičeniami Boha nespoznáme. Ale jedine Božím zásahom a darom sme schopní Boha viac spoznať.
Mať veľa vedomostí o Bohu neznamená poznať Boha veľa. Tak ako je rozdiel medzi rozprávaním o Bohu a rozprávaním sa s Bohom, tak je aj rozdiel medzi poznaním veľa o Bohu a poznaním Boha samého. Čomu sa venujeme viac?
Poznanie Boha nezávisí od teologických akademických vedomostí. Ale závisí od miery, do akej vstúpime do vzťahu s Bohom, od miery, do akej vpustíme Boha do svojho každodenného života.
Viete, ja sám mám veľmi rád vedomosti. Rád poznávam a učím sa nové veci. Dokážem sa úprimne zaujímať o mnohé veci, aj o tie, ktorým nerozumiem J. Ale Božie slovo mi tu pripomína, že potrebujem prosiť Ducha Svätého o zvláštnu milosť, aby mi On dal poznať Boha samotného takého aký naozaj je. Viem, že tu na zemi Ho poznať nemôžem dokonale. Mojžiš nemohol vidieť Jeho tvár. Keď ľudia zazreli len kúsok Božej slávy, zrážalo ich to na kolená. Ale predsa môžem Boha poznávať. A to nielen skrze svoj rozum, ktorý je tiež Božím darom, ale skrze Bohom darovanú múdrosť, ktorá sa v očiach tohto sveta často javí ako bláznovstvo, a skrze Božie zjavenie, ktoré prekračuje hranice môjho rozumu.
Túžme po takomto poznaní Boha. Myslím, že to znie ako úžasné dobrodružstvo – vstúpiť do nového rozmeru poznania Boha.
Skúsim to ešte ilustrovať na príklade, čo to znamená poznať takto Boha. Poznám svoju manželku, lepšie ako ktokoľvek z vás. Určite viem o nej množstvo faktov. Ale keby som ich aj všetky vymenoval, moje poznanie jej presahuje výpočet týchto faktov. A iste neviem o nej všetko. J Napriek tomu, že spolu žijeme už viac ako 10 rokov, stále do istej miery zostáva pre mňa aj tajomstvom. (Veď akoby muž mohol pochopiť a poznať dokonale svoju ženu? J) Ale to ako ju poznám nie je vďaka tomu, že by som ju špehoval, že by som ju vedecky skúmal, ale že žijem s ňou vo vzťahu a že ona sa mi dáva poznať! A toto je ten kľúč k takémuto druhu poznania. Keby som ju skúmal len vedecky, mal by som pred sebou len súbor fyzikálnych veličín a hodnôt, keby som o nej iba rozjímal, tak by som mal pred sebou vysnívanú neskutočnú bytosť. Ale keď sa mi dáva ona sama oznať vo vzťahu so mnou, objavujem niečo, čo presahuje toto všetko.
A toto je taká nedokonalá ilustrácia toho, ako sa nám dáva poznať Boh. Boha neobsiahneme vedou, ani meditáciou k Nemu neprenikneme – hoci mnohí tomu dnes veria. Poznáme Ho, keď s Ním vstúpime skrze vieru do vzťahu a On sa nám v tomto vzťahu dáva poznať.
Prosme o tohto Božieho Ducha múdrosti a zjavenia, aby sme Ho poznávali.
Poďme v našom texte ďalej. Pavel sa modlí, aby nám Boh osvietil oči. Nemyslí tu ten telesný ale duchovný zrak, respektíve schopnosť pochopiť duchovné pravdy.
Niekedy je to tak aj v tom hmotnom svete, že niečo máme pred očami, a predsa to nevidíme. Napríklad keď hľadáme okuliare, kľúče, ponožky a pod. J
Ale podobne to platí aj v tom duchovnom svete. Máme pred sebou isté duchovné skutočnosti, ale my ich prehliadame. A to osvietenie sa týka troch vecí, za ktoré prosí Pavel – aby sme videli nádej, bohatstvo a Božiu moc. Pri každej z týchto vecí sa krátko zastavíme.
1. aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva. Pán Boh nás povolal k nádeji. Čo všetko obsahuje táto nádej? Na mnohých miestach sa táto nádej opisuje podrobnejšie. Je to nádej nového života so všetkým, čo tento nový – Boží a večný život obsahuje. Boh nás povolal do spoločenstva Ježiša Krista, aby sme boli svätí, sme povolaní k slobode, sme povolaní v jednom tele, t.j. cirkvi, povolal nás do večnej slávy atď. Toto všetko a ešte viac obsahuje tá nádej, do ktorej sme ako kresťania povolaní.
2. aby ste vedeli, … čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých. Pojmom svätí sa v NZ označujú kresťania, nie nejakí zvláštni svätci, ale všetci kresťania. Teda Pavel sa modlí, aby sme ako kresťania vedeli, čo za slávne dedičstvo nám Boh určil. Dedičstvo je niečo, na čo sa človek teší. Aj keď dedičstvo býva často zdrojom nezhôd a konfliktov v rodine.
Ale kvôli Božiemu dedičstvu sa netreba hádať. Tu je len radosť, lebo Boh je dosť bohatý, aby obdaril každého. O tom Božom dedičstve sme hovorili trochu aj minule. Nebudem to tu teda rozoberať. Ale opäť má Pavel na mysli, večný život a Božiu slávu a všetko, čo s tým súvisí. To je to všetko, čo nás čaká v nebi. Na inom mieste Pavel píše, že ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo… čo Boh pripravil tým, ktorí Ho milujú. Veríme nie v Boha chudáka, ale v bohatého Boha, v Kráľa kráľov a Pána pánov. Máme sa na čo tešiť.
3. Pavel hovorí o Božej moci. aby ste vedeli, … čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily. u sa možno najviac pozastavíme. Tie prvé veci sa týkajú vecí, ktoré ešte nevidíme v plnosti, to je to, čo nás očakáva v nebi, v plnosti Božieho kráľovstva. Ale tu Pavel hovorí o tom, že Božia moc pôsobí pri nás.
Skutočne to vidíme? Obávam sa, že tu sú naše najväčšie slabiny. Nie je ten Boh, v ktorého veríme trochu malý? Naozaj sa prejavuje pri nás Jeho moc? Veď koľko modlitieb ako by bolo nevypočutých?
Nech to vidíme akokoľvek, vidieť to máme tak ako hovorí Pavel: Nevieme síce, čo Boh spraviť chce, ale môžeme vedieť, že On dokáže spraviť čokoľvek! My niekedy „nútime“ Boha, vo svojich modlitbách, aby spravil to či ono, ale pritom málo veríme vo veľkosť Jeho moci.
Takémuto pohľadu sa potrebujeme učiť a naučiť ako kresťania. Naša malosť neznamená Božiu malosť. Božia veľkosť neznamená našu veľkosť. My zostaňme malí, ale verme vo veľkého Boha!

Na záver to zhrniem všetko do jednej praktickej otázky? Ako môžeme spoznať Božiu nádej, bohatstvo Jeho dedičstva a veľkosť Jeho moci? Keď priznáme, že bez Neho sme bez nádeje, že bez Neho sme chudobní a biedni, že bez Neho sme bezmocní a slabí. Vieme sa pozrieť takto na seba? Vieme sa pozrieť takto na Boha?
Toto je pohľad, ktorému sa potrebujeme učiť, takto budeme spoznávať viac a viac Boha takého, aký On skutočne je. Nech sa tak stane. Amen

Budeme sa modliť – chvíľa ticha na osobné rozjímanie

Modlitba:
Pane, nie je v nás toľko viery v Teba, ani toľko lásky voči druhým, ako to bolo u efezských kresťanoch, ale napriek tomu, či práve preto, Ťa veľmi prosíme, daj nám Ducha múdrosti a zjavenia, aby sme Ťa poznávali aký si, osvieť naše oči, aby sme videli čo je to za nádej, do ktorej si nás povolal, čo je to za dedičstvo, ktoré si určil pre nás, kresťanov, aby sme videli Tvoju moc, ktorá pôsobí pri nás…

Comments are closed.