Neprehliadni

Kázeň na biblický verš roku 2008

6.1.2008, Terasa

Téma: Náš život je v spojení s Kristom
Kázeň na text – heslo roku 2008
„…pretože ja žijem, aj vy budete žiť.“
J 14:19b

Milí bratia a sestry v PJK!
Čo očakávate od života v tomto roku? Čo sme si priali do tohto nového roku? Zdravie, šťastie, úspech,…
Hoci je to tvrdé, uvedomme si, že nie všetci, čo vítali príchod nového roku, dožijú sa aj jeho konca. Je možné, že sa aj v tomto roku rozlúčime s niekým z tých, ktorých poznáme. Na druhej strane, tento rok bude aj rokom nových začiatkov. Niektorí začnú spoločný život v manželstve, inde už privítajú nové dieťatko. Niekde sa budeme s pozemským životom lúčiť, inde ho budeme vítať.
Čo teda očakávate od života v tomto roku? Biblické heslo na tento rok nám prináša Ježišove slová o živote. Sú to celkom povzbudivé slová: …pretože ja žijem, aj vy budete žiť.
Zaujímavé, že Pán Ježiš povedal tieto slová pred svojou smrťou na kríži. Hoci vie, že pár chvíľ Ho čaká krutá smrť, povzbudzuje svojich učeníkov slovami o živote.
Ak by tu mal na mysli Pán Ježiš ten život biologický, telesný, pozemský, tak by tieto Jeho slová nedávali veľký zmysel – PJK čoskoro zomrel. A aj učeníci – apoštoli postupne všetci pomreli.
A hoci Pán Ježiš povedal tieto slová ešte pred svojim vzkriesením, iste tu mal na mysli život duchovný, ktorý vyplýva z Jeho vzkriesenia.
Dnes už Pána Ježiša poznáme ako vzkrieseného – živého Pána a Boha. A preto tieto slová sú nám dnes už oveľa zrozumiteľnejšie, jasnejšie, ako boli vtedy pre učeníkov. Pre učeníkov boli tie dni, kedy zomrel, plné zmätku, chaosu. Až neskôr pochopili a stali sa svedkami Pána Ježiša. Oni sami prijali skrze vieru ten duchovný, večný život od Ježiša. A potom túto dobrú správu o tom, že v Pánovi Ježišovi má človek večný život, niesli všade, kam ich Boh viedol.
Keď som sa zamýšľal nad týmito slovami, tak som listoval zvlášť v evanjeliu podľa Jána, pretože Ján nám zaznamenal tieto Ježišove slová.
V Jánovom evanjeliu sa viac ako 40x vyskytuje slovo život v súvislosti s PJK. Väčšinou ide o myšlienku, že On dáva život, večný život človeku, a teda, že človek má večný život skrze vieru v Neho.
Hneď na začiatku Ján píše: V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. (J 1:4)
Odcitujem ešte niekoľko ďalších takých výrokov o Ježišovi alebo priamo Jeho slová z tohto evanjelia. Budem hovoriť aj miesta, aby – ak si zapisujete poznámky – ste sa mohli doma potom vrátiť k týmto slovám:
tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. (J 3:14-16)
Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. (Ján 5:24)
Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne. Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. (Ján 5:39-40)
Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. (Ján 6:35)
Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. (Ján 6:40)
Veru, veru, hovorím vám: Kto verí vo mňa, má večný život. (Ján 6:47)
Jeden z mojich obľúbených veršov: Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere! (Ján 10:10)
Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie (Ján 11:25)
Ja som cesta i pravda i život. (Ján 14:6)
Alebo ešte iné slová o ovocí života: Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vínnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. (Ján 15:4)
A v závere svojho evanjelia Ján vyslovene píše, že dôvodom, prečo napísal toto evanjelium, je toto: Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a – veriac – aby ste mali život v Jeho mene. (Ján 20:31)
Život je v Ježišovi. Večný život pre nás je v spojení s Ním. Toto je to hlavné, čo nám slová tohtoročného biblického hesla chcú povedať pre tento rok.
V Ježišovi máme život večný. Z Jeho milosti máme život aj ten pozemský – ten počet dní, ktoré sú nám ešte dané. A len v spojení s Ježišom prináša náš život ovocie. Inými slovami, keď sa na konci obzrieme späť, na plody svojho života, budeme môcť povedať, že to stálo za to, že s Ježišom to bol dobre prežitý život.
Slová Pána Ježiša „…pretože ja žijem, aj vy budete žiť.“, sú pre nás zasľúbením. Iste tieto slová neznamenajú, že všetci kresťania sa dožijú konca tohto roku. Nie je to zasľúbenie, ktoré by sme mohli chápať ako nejakú záruku toho, že sa dožijeme konca tohto roku. Ale je to pevné zasľúbenie pre náš večný život.
Na druhej strane si položme otázku, čo by to pre nás znamenalo, ak Krista nemáme? Ak by sme žili život bez Krista? Ak by sme sa od Neho odlúčili? Opakom života je smrť. Tou najväčšou tragédiou nie je tá smrť pozemská, ale smrť duchovná, tá večná. Preto by sme nemali byť ľahostajní voči životu iných. Nemali by sme žiť tak, ako by ten náš pozemský život bol celým životom. Ani tak, akoby ten pozemský život, bol ich celým životom. Malo by nám záležať na tom, aby sme my, oni, nemali len ten život biologický, ale aj ten duchovný, večný.
Mali by sme žiť tak, aby náš život prinášal ovocie Kristovho života. Kristus žije v nás. To je pravda o kresťanoch. Tak nech sa ten Kristov život v nás prejaví! Nebuďme duchovne neplodní, ale prinášajme ovocie hodné Kristovho života. V Biblii tiež čítame, že sme boli vykúpení krvou Pána Ježiša Krista zo svojho márneho, teda prázdneho, spôsobu života (1 Pt 1:18). Teda vykúpenie, to nie je len nebeské dúfanie, ale aj zmysluplný život s Kristom už tu na zemi.
Tie slová Pána Ježiša pretože ja žijem, aj vy budete žiť, neznamenajú, že každý človek automaticky má život skrze Krista. Týka sa to len tých, ktorí prijali Krista vierou. Prosme preto za životy druhých, aby aj oni prijali Pána Ježiša, a žili život s Ním.
Tieto slová Pána Ježiša sú tiež slovami povzbudenia a uistenia o tom, že náš život nezávisí od vonkajších okolností. V našej evanjelickej hymne spievame: „Môžu zničiť všetok rod i majetok, vziať česť, hrdlo, dom, náš poklad nie je v tom, nebesá nám zostanú.“ Ten večný život stojí na Kristovi, nie na vonkajších okolnostiach.
Pravdepodobne každý z nás vstupuje do tohto roku s nejakými plánmi, alebo aspoň očakávaniami a dúfaniami. Niekoho plány sú možno veľkolepé, iný aspoň dúfa, aby sa veci nezhoršili. Je pravdepodobné, že v tomto roku nepôjde všetko podľa našich plánov, očakávaní, túžob. Ale nemali by sme zabudnúť, že základ nášho života je Pán Ježiš Kristus. To, čo On dáva, nemôže vziať nikto a nič.
Dnes je sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom od východu. Kiež by sa Pán Ježiš zjavil aj nám, aby sme v Ňom každý poznali život, svojho skutočného Záchrancu. Aj Aliančný modlitebný týždeň začína dnes myšlienkou, že Pán Ježiš je v strede celého nášho bytia. Iste je veľa vecí, ktoré Pána Ježiša  vytláčajú na okraj nášho myslenia a konania. Uvedomme si však, že Ho potrebujeme, že náš život po všetkých stránkach je závislý na Ňom. Nech tie Jeho slová pretože ja žijem, aj vy budete žiť nie sú len pekným sloganom, ale pravdivým opisom nášho života.
Amen

Comments are closed.