Do not miss

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV)

Evanjelická cirkev sa označujeme preto, lebo prameňom a základom našej viery je evanjelium o spasení skrze Ježiša Krista. Evanjelium je slovo gréckeho pôvodu, grécke euangelion znamená dobrá správa alebo radostná zvesť; pozri aj „Pojmy evanjelik, evanjelikál“

augsburského vyznania – Ide o vierovyznanie, ktoré bolo prečítané na ríšskom sneme v Augsburgu v r. 1530 pred cisárom Karolom V. Zostavil ho prevažne Filip Melanchton a predložili v ňom články viery stúpencom reformácie M. Luthera. Považujeme ho za správne vysvetľovanie Písma Svätého (hoci zďaleka nepojednáva o všetkých otázkach viery). Viac pozri „Vierovyznavačské knihy evanjelickej cirkvi“ a „Pojmy evanjelik, evanjelikál“

na Slovensku – označuje miesto pôsobenia; jej členmi sú kresťania bez ohľadu na národnosť; najmä Slováci, menej Maďari, Nemci a ďalší

Pojmy: luterán, evanjelik

Toto je zaujímavé pre tých, čo majú radi slová a radi sa vŕtajú v ich význame a jazykových súvislostiach; tiež užitočné pre prekladateľov, pretože v tom je niekedy zmätok.

Názov našej cirkvi je na Slovensku a v Európe vôbec zaužívaný bežne ako EVANJELIK, EVANJELICKÝ; je to preto, lebo prameňom a základom našej viery je evanjelium o spasení skrze Ježiša Krista.

Evanjelium je slovo gréckeho pôvodu, grécke euangelion znamená dobrá správa alebo radostná zvesť

Niekedy sa stretneme aj s výrazom luterán. Niekedy má toto označenie (mierne) hanlivý nádych. Naznačuje, že ide o stúpencov učenia M. Luthera. Na Slovensku sa tomuto označeniu vyhýbame práve preto, lebo základom našej viery nie je Luther (jeho učenie), ale evanjelium obsiahnuté v Písme svätom. Sám Luther nechcel založiť novú cirkev, ani ho netešilo, keď stúpencov reformácie označovali ako luteráni. Nechceme názvom cirkvi upozorňovať na človeka, ale na Božie evanjelium.

Vo svete, najmä anglicky hovoriacom je však pojem Lutheran bežný aj ako označenie cirkvi (napr. Evangelical Lutheran Chruch in America, Lutheran Church Missouri Synod)

Z anglického jazykového prostredia pochádza aj pojem evanjelikálny, evanjelikál. Ide o preklad anglického slova evangelical, čo sa prekladá aj ako evanjelický. Aký je však rozdiel medzi evanjelikálnym a evanjelickým a kedy – ktorý pojem použiť?

Ako už bolo vyššie povedané, u nás sa pojem evanjelický a luterán prekrývajú.

Pojem evanjelikálny označuje tzv. slobodné evanjelické cirkvi, ktoré sa radia do skupiny protestantských cirkví (ako aj evanjelici). Nejde však nevyhnutne o priamych stúpencov reformácie 16. storočia, ale skôr o cirkvi, ktoré vznikli ako výsledok prebudeneckých a obrodných hnutí v neskoršom období. Tieto cirkvi tvoria veľkú väčšinu medzi cirkvami v USA. Na Slovensku sú typickými predstaviteľmi evanjelikálnych cirkvi napr. Bratská jednota baptistov či Cirkev bratská. V nemecky hovoriacom svete sú niekedy označované ako Freie Evangelische Kirche.

Je preto veľmi dôležité rozlišovať kedy preložiť evangelical ako evanjelický (menej často) a kedy ako evanjelikálny (vo väčšine prípadov) a to v závislosti od toho o akú skupinu kresťanov ide.

Pre správnosť treba ešte povedať, že ani na Slovensku evanjelický nemusí nevyhnutne znamenať našu cirkev. Preto je v názve cirkvi za slovom evanjelická ešte nenápadné a záhadné a.v. To označuje, že sme evanjelikmi podľa Augsburského vierovyznania. Ide o vierovyznanie, ktoré bolo prečítané na ríšskom sneme v Augsburgu v r. 1530 pred cisárom Karolom V. Zostavil ho prevažne Filip Melanchton a predložili v ňom články viery stúpencom reformácie M. Luthera.

Lenže aj stúpenci švajčiarskej reformácie (kalvíni) používali donedávna v názve cirkvi Evanjelici h.v. (= helvétskeho vierovyznania). Dnes sa volajú Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku.

A evanjelickosť má v názve aj Evanjelická cirkev metodistická. Títo všetci chcú naznačiť to, čo my, evanjelici a.v., že naša viera vychádza a ukazuje na evanjelium.

Na Slovensku jestvuje ešte Evanjelická aliancia, ktorá združuje cirkvi ako evanjelické tak i evanjelikálne. Ide o organizáciu, ktorá na ekumenickej báze buduje vzťahy a spoluprácu medzi protestatnskými cirkvami.

Ďalsie informácie nájdete na ECAV