Do not miss

Jednotlivci a rodiny

biblická hodina
Koná sa počas školského roka pravidelne v stredu o 17:30 v klube seniorov na Laboreckej ul. V tomto spoločenstve sa stretáva väčšinou stredná a staršia generácia. Spoločne spievame piesne a študujeme Bibliu. Súčasťou sú aj modlitby a rozhovory o aktuálnom dianí v živote. V súčasnosti preberáme 1. list apoštola Pavla Korintským. Doteraz sme preberali napr. tieto témy:

Evanjelium podľa Marka
Istoty kresťanského života
Ježiš, jeden z nás
Ježiš a ženy
List apoštola Pavla Efezským
List apoštola Pavla Rímskym
Základy kresťanskej viery

Príď medzi nás a napreduj v poznaní Biblie a jej aplikácie vo svojom živote.

modlitebné spoločenstvo (MOS)
Sa stretáva ako modlitebná skupinka pravidelne pred službami Božími, v nedeľu o 9:30. Modlíme sa za rôzne aktuálne potreby nášho cirkevného zboru, jednotlivcov a ďalších aktuálnych vecí, ktoré sú okolo nás.

Príď medzi nás a prinášajme spoločne Bohu vďaky i prosby za to, čoho sme súčasťou. Môžeš tiež priniesť ďalšie námety pre naše modlitby, či informovať o aktuálnych potrebách, za ktoré sa môžeme prihovárať u nášho Pána.

rodinné spoločenstvá (ROS)
V súčasnosti fungujú 3 rodinné spoločenstvá (niekde sa nazývajú aj ako: skupinky, stretká, družinky, bunky a pod.). Nech vás nemýli názov – nie je to len pre rodiny. Je to rovnako pre jednotlivcov (či slobodných alebo zadaných) ako i manželov. Slovo „rodinné“ vyjadruje to, že sa chceme učiť žiť v spoločenstve ako v Božej rodine. A v Božej rodine má svoje miesto každý.
Stretávame sa rôzne, v zásade 1x týždenne, väčšinou v domácnostiach. Spoločne spievame (niekedy), zhovárame sa (vždy), modlíme sa (vždy) a študujeme Bibliu (väčšinou). Cieľom je duchovný rast v nasledovaní Pána Ježiša a aplikovanie viery do každodenného života, osobného, rodinného i pracovného.
Na dvoch rodinných spoločenstvách sa stretáva mladšia stredná generácia a na jednom staršia stredná generácia. O bližšie informácie o čase a mieste sa informujte najlepšie emailom alebo osobne po službách Božích.

Príď medzi nás a napreduj v poznaní Biblie, raste vo vzťahoch a aplikácie viery v každodennom živote.

rodinné zborové výlety pre každého
Nadväzujú prirodzene na dianie v rodinných spoločenstvách. Zatiaľ organizujeme aspoň 1x ročne víkendovku pre všetky generácie. O väčších podujatiach (týždňových pobytoch, konferenciách sa informujte priamo v materskom cirkevnom zbore Košice alebo aj u nás.)